వేరుశనగలని ఎండబెట్టడం, నిలవచేయడంలో ఎఫ్లాట్ాక్సిన లని అదుపు చెయయడం