su kà yàkà nɛ̀ɛrì tabu ko kpee yeebu sɔɔ

i ko  bɛn kɔ̀rɔ̀ kowà, ǹ tie suru tia i sere bɛn dãa bìnu sɔmìa. I kɔ̀sa ni derio nu sɔ̃ɔ soora. I n kɔ̀rɔ̀ kua sɔ̃ɔ u rà tem mɛ so ù duuriwà. Baa yàkà nɛɛri yù n dàa wãa mi yu koo gbisukuwà kpuro. I n da yàkasu wuku, yàkà nɛɛri yù kù raa na yù kpeè sàa yakàsun numin di yù na yù girari kpee sɔɔ. 

Current language
باريبا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
15:42
Produced by
Agro-Insight