Chitani makola na mbuto

Pali nthowa  zinayi  zakulutiskira panthazi mbuto. Pakwamba kupima  umo mbuto yingakhomezgera ku striga ndipo tikuyezgera mumunda umo  chaka chamala mukawa striga munandi. Tolani chithuzithuzi cha mbuto izo, nakuziyezgelera kumunda uko kulije vyakutimbanizga ngeti makuni gha mnthuzi, magengena, mapiri kweniso maji ghakwima. Kachitatu sungani vyose mwakuyana kupatula mitundu ya mbuto. Kachinayi, werezganiso ivyo mwawona. Kuyezga mbuto muminda ya walimi kweniso kwendera minda, kukupasa mahara gha umo mbuto zikukulira munyengo zakupambana.

Current language
تومبوكا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight