Cimfyeni ne mbuto

Panshita yakutandalishanya cila mulungu ukupitila mu bwafwilisho ukufuma kuba bomfi bamona pa bulimi, isukulu lya balimi mu calo ca Tanzania, lilasambilila imitundu ya masaka iyakosa ku cani ca striga nefyo shikula ukulingana ne misungile.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight