SLM10 Abalimi ukutungilila imiti yacikaya

Umulimo wabalimi ukutungilila uku kuula kwa fimuti fya cikaya walyafwa uku kuula kwa fimuti pa mpanga ukucila kuli five million hectares mu calo ca Niger panuma ya myaka amakumi yatatu iya cilala, Emusango usuma uwakufusha ifimuti fyakutungilila ubulimi bwa filimwa elyo ne fitekwa.

Current language
بيمبا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
6:58
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam