Amuzwidilile ambuto

Kulingula kwamumvwiki, alugwasyo kuzwa kuli babayiisya, kabunga kabalimi ku Tanzania kalaiya bwakusola misyobo iindene yanzembwe mbuli mboilwana sokwe akubona aimwi mboikomena muzyilengwa zyiindene.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight