ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ನೆಮಟೋಡ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ   ಮತ್ತು   ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು   ಕಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ   ವಾಸಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಹುಳುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೆಮಟೋಡ್ಗಳನ್ನು   ತಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ; ನಿಮ್ಮ   ತರಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ   ಮತ್ತು   ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನೆಮಟೋಡ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ  ಮೂಲಗಳನ್ನು   ನಾಶಮಾಡಿ; ನೆಮಟೋಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ; ಮತ್ತು   ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳನ್ನು   ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು   ತಪ್ಪಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಬೆನಿನ್‌ನ ರೈತರು ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳನ್ನು   ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Current language
كانادا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
15:42
Produced by
Agro-Insight