Cəŋ bapgu pú a bapgu cəŋ

Mpəlaŋtɔ̂ŋ bə́ kə ? Nwəkə́ a pûŋ gaə́ pú ghə́ wáp séé ? Pənə́ŋ bapgu Baŋgladɛ́sh wə́ síŋ wɔ́ páʼ wâp dé ntî shyə ntʉ́m mghʉ́mshyə bapgu nə́ mpfə́láʼ, tə́ gə́ ywə́ yə á puŋ nə́ kwiʼ shə́ mbínyə́ nə́ cəŋ bapgu á ghə́ wáp sé pəpúŋ lə. 

Current language
غومالا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
التصنيفات