Ŋwáʼ, tɔ́kcyə shyəshyə

Pú lə́ bə́ cwədzə ŋkúŋ ŋwáʼ yə pú yáp shɔ̂p, daʼgaə́ á bə́ tyə́ʼ ɔ pɔmnəŋ pə́ ŋkuŋ á yə pú ták gó nə́ mkʉɔ myə́ áá, pû nyaptə ntî ŋwáʼ yəŋ bé a mo wúŋ dzʉ́, bé a pú pîŋ dwɔ́ʼ a cwə́ teʼ. Ŋwáʼ gɔ nə́ pə̌ yə ntʉɔ, bə pǒ lwɔʼ mcoʼ mɔ mə́ntá: po ták  á ŋwáʼ yə á tsə́ áá; po ghyə́ dzíʼ cwə nə́ tâk ba cwə nə́ nyàptə̀; po cə́ŋtə́ sɔ́k biŋ shíʼ shyə nə́ tsə́ tsyə pô gɔ nə faʼ nə́ lə.

Current language
غومالا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO