పాడి ఆవుల పాలు చేతితో పితకడం

పాడి  పరిశ్రమ చాలా కుటుంబాల ఆహార మరియు ఆదాయ మూలము కానీ  మంచి ఆదాయాన్ని పొందటానికి ,  మంచి పాలను అధికంగా ఉత్పత్తి చెయ్యడము చాలా ముఖ్యము. అయితే, పాలు సులభంగా చెడిపోతే లేక కల్మశాలుంటే, కొనుగోలుదార్లు  కొనరు. ఎలా పరిశుభ్రతను  మరియు చేత్తో  పాలు పితికే సరైన పద్ధతిని పాటిస్తే, మీ పాల ఉత్పత్తికి  మంచి   ఆదాయన్నిస్తుందనేది ఈ వీడియో చూపిస్తుంది.

Current language
تيلوغية
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
5 months ago
Duration
9:26
Produced by
Egerton University