Kupwelelera mphukira zamakuni mumunda

Mphukira za mminda ya walimi zawovwira kuwezerapo makuni pamalo ghakukwana 5-million ago ghakawa chilambala muchalo cha Niger. Iyi ni nthowa yakovwira kuti balimi wawe na malo agho wangendeskera ulimi wa mbewu na na viweto.

Current language
تومبوكا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
FAO-Malawi
Uploaded
1 year ago
Duration
6:58
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam