kumalana na tuvibungu twa mu misisi mu mbewu za mphangwe

Tuvibungu twa mu  misisi (mandolo) ni minyololo yakusuzga chomene iyo yikukhala mu dongo na mu misisi ya mbewu zinyake zinandi na vyakumera vinyake. Tuvibungu utu nthupusu kuthaska kuti tuleke kukola mbewu kuluska kumalana nato. Chisisi ntchakuti : pandani mbewu zambula matenda, wotchani vyose ivyo vingambiska tuvibungu utu mu munda na malo ghapafupi na munda winu ; chitani ulimi wa kasinthasintha nambewu zakuzizipizga ku tuvibungu ndipo lekani kutola tuvibungu kufuma ku minda yinyakhe. Walimi kumwera kwa charo cha Benin wakutilongola umo tingamalilana na mandolo.

Current language
تومبوكا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRT Malawi
Uploaded
5 months ago
Duration
15:42
Produced by
Agro-Insight