Tim, wura nimgia

Yellu , tĩi bausa ba rà  ràa dɔre, àdama gìsɔ, tim diobun dabìru ba rà kãwa  mɛ̀ ba  gama bausun min dì. Tim mɛ̀ ba gɔsia mi mu rà n dɛɛrewà, mu koo dira, ba koo màa kpĩ bù mɛ̀ sìka yii ǹ tɛɛ  già. I n kà sirèe mɛ̀ tim mu ǹ daa gea yinamɔ dãkuru gãa nu ìtawà i ko wiru kpĩiya :  i tim mɛ̀ mu yée tɔ̀na  wĩì, i sɛm kòokoosu swĩiyo dee dee sa ayè i tim mɛ wĩìbù da kà ì n mɛ̀ gɔsìamɔ ; kpà i de bɛn bɛndi yãnu  kà i ko tim mɛ duke kpuro ya dɛɛre ma ya gbere.

Current language
باريبا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Bariba
Translation funded by
GIZ
Uploaded
7 months ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO