Amasumbu mu mputa sha mbuto

Utupaso ne nkola, kuti fyaba ubwafya ubukalamba ku luputa lwa musalu pantu filya inkonti ya musalu lilya ulemena. Ifishimu nafyo kuti fyaleta ubwafya, lelo ilingi nikuli mati mati nangu kabiki ukucila impili pili. Pakucingilila ifilimwa ifinono, abalimi abengi babomfya umuti watushishi. Libe umuti wa tushishi ulakabila indalama ishingi, kabili ula leta ubwafya ku bumi bwa balimi, abalyako uyu musalu elyo ne mpanga, kuti mwacingilila imbuto shenu ukupitila mukufimba isumbu lya tushishi pamulu

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
11:35
Produced by
Agro-Insight