కుండలతో సాగునీటి ఏర్పాటు

కుండ సాగు పద్ధతిలో, గుండ్రని మట్టి కుండలను పంట దగ్గర మట్టిలో పాతిపెట్టి నీళ్ళు నింపుతారు. కుండకి ఉన్న బెజ్జాలగుండా నీళ్ళు మెల్లిగా బయటకు వెళ్లి మొక్కల వేళ్ళని చేరతాయి.

మొక్కలు ఆ నీళ్ళని పీల్చుతున్న కొద్దీ కుండలోంచి  నీళ్ళు  బయటి వస్తాయి. ఈ విధంగా, మొక్కలకు సరిగ్గా ఎన్ని కావాలో అన్ని నీళ్ళనే కుండ అందిస్తుంది.

Current language
تيليجو
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
9 months ago
Duration
13:24
Produced by
Green Adjuvants