Gbaà nì nu dãà kpɛɛ

Dãà yè ba duura ya rà dãa marùm wɛ̃̀, yù dãà doo kootia wɛ̃,  yù dãà yè àgbèegi ba rà gɔsie wɛ̃, yù wurùsù wɛ̃,  yera ba rà kpàm  kà tisu kò, bù kà tɔ̀mbu kà sabènu nɔɔri. Yen bwesenu ganu nu rà tem tɔ̀m sosi kpà nù yam susuraun dam kawa bubàa mìnu wãà. Gbàa bwese ten kobu bù rà dĩa nì ba duura kà sabènu somi

Current language
باريبا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
5 months ago
Duration
8:20
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam