ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವಿವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಉಳಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೀಜವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Current language
كانادا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
6 months ago
Duration
14:53
Produced by
Agro-Insight