వేరుశెనగలను నూనెగా, స్నాక్స్‌గా ప్రాసెస్ చేయడం

బెనిన్లోని మహిళలు మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు మనకు వివరిస్తున్నారు: మంచి వేరుశనగ రకాలను ఎంచుకోండి, కోతల్లోనూ ఆ తర్వాతా సరైన పద్ధతులను పాటించండి, అలాగే మంచి ప్రాసెసింగ్ పద్ధతులను కూడా ఉపయోగించండి.

বর্তমান ভাষা
তেলেগু
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
11 months ago
সময়সীমা
12:05
প্রযোজনা
Alcide Agbangla
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists