పశువులలో జ్వరాన్ని నయంచేసే మూలికా ఔషధం

ఈ వీడియోలో, జ్వరానికి కారణాలు, జ్వరం ఉన్న జంతువును గుర్తించడం, కొన్ని మామూలు చిట్కాలతో, మీ జంతువుల  మాములు జ్వరాలను తగ్గించడం నేర్చుకుంటాము.

বর্তমান ভাষা
তেলেগু
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
11:23
প্রযোজনা
Atul Pagar, ANTHRA
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists