ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಕೆಯ ಆಹಾರ

ಆಡುಗಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಮೇವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೇವನ್ನು ಅತಿಸಾರವಾಗದಂತೆ ಆಡುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಡೈರಿ ಆಡುಗಳು ಮೇವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೀನ್ಯಾದ ರೈತರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ.

বর্তমান ভাষা
কন্নাডা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
10 months ago
সময়সীমা
9:39
প্রযোজনা
Environmental Alert, DAES, KENFAP, Egerton University
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists