Umufundo wakuipangila uwamenshi elyo nowamabwe

Ukukwata ifilimwa fisuma mufwile ukukwata umushili uusuma uwakwata ifintu ifya maka mumushili. Pakupanga umufundo uusuma uwa hectare pakati mufwile ukukwata 10 kg ya chitindi nangula ubusali bwangombe, imisu, ubunga bwa chicken peas , sugar elyo neloba lisuma.

বর্তমান ভাষা
বেমবা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
6 months ago
সময়সীমা
14:49
প্রযোজনা
Atul Pagar, WOTR
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists