Nə́ lə makuna há gʉ̂ʼ sə́ bî cǎʼ

Pətsʉ́ʼcáʼ bə́ŋ ghɛ́ Afrika ghə́ŋ Bînǎm wə́ síŋ wɔ́ páʼ wâp də makuna nə́ há gʉ̂ʼ sə́ bî cǎʼ, nə́ bí mghê cwəpuŋ myə â bɔ́ptsʉʼ páʼ ɛmparáta gə́ striga lə. Wáp wə́ dáʼtə́ páʼ wâp dzʉ́ʼ makuna nə́ gə gəfə ba cyəsəm pûŋ, ba ywə́ yə á puŋ nə́ kwínyəghɔm nə́ nə́ ghə kamcáʼ ntʉ́m mpfə́lâʼ lə.

বর্তমান ভাষা
Ghomala
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Cameroun
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
8 months ago
সময়সীমা
13:49
প্রযোজনা
Agro-Insight
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists