కుందేలు మాంసంతో సాసేజీల తయారీ

తక్కువ జాగా సరిపోయే కుందేళ్ళ పెంపకం తేలిక. అయితే, కుందేళ్ళ పునరుత్పత్తి వేగంగా జరుగుతుంది కాబట్టి, వాటిని మాంసంగా అమ్మడం రైతులకి కష్టం కావచ్చు. ఈ వీడియోలో, కుందేలు మాంసంతో సాసేజీలు చెయ్యడాన్ని నేర్చుకుంటాం.

বর্তমান ভাষা
তেলেগু
ব্যবহারযোগ্য ভাষা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
5 months ago
সময়সীমা
12:06
প্রযোজনা
KENAFF, FRT Malawi, AIS Egypt, Malawi Polytechnic
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists