మేకలు, గొర్రెలని లావెక్కించడం

సాధారణంగా, తొందరగా లావెక్కుతాయి కాబట్టి రైతులు మగ గొర్రెలనీ మగ మేకలనీ ఎంచుకుంటారు. లావెక్కించడానికి సరైన జంతువులని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. లావెక్కించడానికి ప్రోటీన్లున్న మేతని 3 నుంచి 6 నెలలపాటు పెట్టాలి. దాంతోబాటు, అవి ఆరోగ్యవంతమైన వాతావరణంలో ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. అవి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి టీకాలు వేయించి, ప్రతి మూడు నెలలకోసారి డీ-వార్మింగ్ మాత్రలు వేయాలి.

বর্তমান ভাষা
তেলেগু
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
11:00
প্রযোজনা
Practical Action
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists