දියර හා ඝන ස්වරූපයෙන් කාබනික ජෛව පොහොර

සෞඛ්‍ය සම්පන්න භෝග සඳහා ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පසක් අවශ්‍ය වේ, මන්ද සෞඛ්‍ය සම්පන්න පසක හොඳ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ පස් පණුවන් අඩංගු වේ. හෙක්ටයාර භාගයක් සඳහා ජෛව පොහොර සකස් කිරීම සඳහා, ඔබට නැවුම් ගව ගොම කිලෝග්‍රෑම් 10 ක්, ගව මුත්‍රා, කඩල පිටි හෝ වෙනත් ඇට වර්ගයක්, හකුරු හෝ පිරිපහදු නොකළ සීනි සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පස් අතලොස්සක් අවශ්‍ය වේ.
বর্তমান ভাষা
সিংহলি
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Sri Lanka
আপলোড হয়েছে
4 months ago
সময়সীমা
14:49
প্রযোজনা
Atul Pagar, WOTR
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists