Kusambizga kalimiro ka mbewu zalokolo, kwambula mankhwala, musukulu

Kuti mupereke ntchindi ku midauko nakuchiska umoyo wa thazi, ntchakuzirwa sukulu zisambizgenge nthowa zakulima za wapapi withu, na vyakulya vyachilokolo. Sangani nthowa yakusambizgira ulimi uwu mumakalasi ghose.  Wana wangasambira kufuma ku walimi mbewu zalokolo, nthowa zakale zakalimiro na vitewetero vyake. Mungapatula chipinda pasukulu chakuchiska midauko yakalamiro uko wana wawerengenge mabuku, kulawilira sinema, kulongora ivyo wawumba nakujambula, nakusewera. Mumunda wasukulu, wasambizi, wana na wapapi wangapanda mbewu na vinyake. Ntchakuzirwa kupereka chakulya chasukulu cha thazi pakugwiriska ntchito mbewu na zamchigaba chinu.

বর্তমান ভাষা
টুম্বুকা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
MALAWI
Translation funded by
GIZ-KCOA
আপলোড হয়েছে
2 months ago
সময়সীমা
14:23
প্রযোজনা
Agro-Insight
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists