<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nôgô hôrôn nafaman dilanni

Uploaded 1 month ago | Loading

An ka kan ka o ɲagaminen toli walasa ka a kèfɛnw bayèlèma ka kè balofɛnw ni ɔrimɔni ye minw bɛ se ka dun nɔgɔya la jiriw fɛ Nôgôhôrôn bɛna labɛn kalo 2 fo kalo 3 kɔnɔ, ka kɛɲɛ ni waati ni a kɛfèn cogo ye.

Current language
Bambara
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors