<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pômitqri ka gneômi kèlèli

Uploaded 1 month ago | Loading

Ni pɔmitɛri xômi ntumu donna pɔmitɛri kɔnɔ, foro la walima fɛnmarayɔrɔ la, a b’a bqq tiɲɛ . Ni ntumu donna pɔmitɛri kɔnɔ dɔrɔn, foyi tɛ se k’a faga, hali bagajiw. Ni gneômi caaman bɛ yen, u bɛ se ka sɛnɛfɛn bɛɛ tiɲɛ fɛnmarayɔrɔ dɔ la kalo damadɔ kɔnɔ. Walasa nin wale ninw ka ɲɛ, aw ka kan ka baara kɛ n’u damadɔ ye, ka dusu don sɛnɛkɛlanw bɛɛ kɔnɔ aw ka sigida la, u k’o ɲɔgɔn kɛ. N’an bɛɛ ye nin xômi in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ, an bq s’a kôrô.

Current language
Bambara
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors