కత్తెర త్తగులుని నిరమూలించే సహజ పద్ధతి

పొలం మీద రైతు నేస్తాలని, స్థానిక మొక్కలనీ వాడితే, కత్తెర తెగులు పురుగులని అదుపు చేసి, మీకు చక్కటి, ఆరోగ్యవంతమైన దిగుబడిని ప్రకృతే మీకు బహుమతిగా ఇస్తుంది.

Idioma actual
Telugo
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duración
15:40
Producido por
Agro-Insight and FAO