ತೇಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಜ ವಿಂಗಡಣೆ

 ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಈ ಬೀಜ ತೇಲುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದೇಕೆ?.....ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟದಿಂದ ದಾಳಿಯಾದ ಯವುದೇ ಬೀಜಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ 'ಬತ್ತದ ಸಲಹೆ' DVDಯ ಒಂದು ಭಾಗ.

Idioma actual
Kannada
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Traducido en
INDIA
Traducción financiada por
KGJ
Uploaded
4 months ago
Duración
6:38
Producido por
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS