<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Dovɔn sín ɖagbe lɛ́

Uploaded 1 year ago | Loading

Kɔnpostu e é zan dovɔ́n do blo e hɛn ɔ́ é ná d’alɔ ayikúngbàn bɔ é ná hwǎn ji ganji lobɔ nǔ e é dǒ ɖo ayikúngbàn kúkú jɛvɛjɛvɛ lɛ́ ji lɛ́ e ná ná ganji. Ɖo yɛ elɔ lɛ́ mɛ ɔ́, mì ná kplɔ́n ɖéé é nɔ́ blo kɔnpostu dovɔ́n ɖe mɛ gbɔn b’ɛ́ ma nɔ́ vɛwu nu mɛ ǎ e, ɖo ayikúngbàn kpɛvi kpoun ɖe ji e.

Current language
Fon
Produced by
BIID, CARE, DAM, Shushilan
Share this video:

With thanks to our sponsors