మూలికల మందులతో మేకలు, గొర్రెల్లో నులిపురుగులను నయం చేయడం

ఈ వీడియోలో, మేకలు గొర్రెలకు నులిపురుగులు ఎలా వ్యాపిస్తాయో దక్షిణ భారతదేశంలోని రైతుల నుండి నేర్చుకుంటాము. కొన్ని తేలిక పద్ధతులతో వాటిని అరికట్టడం, నయం చేయడాన్ని కూడా చూస్తాము.

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduction financée par
HELVETAS
Transféré
4 months ago
Durée
11:26
Produit par
Shanmuga Priya