ಅನಾನಸುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು

ಅನಾನಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಾನಸುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

Langue courante
Kannada
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduction financée par
KGJ
Transféré
1 year ago
Durée
8:00
Produit par
NOGAMU