ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ aphids ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

aphid ಗಳನ್ನು , ಕೆಲವು ಸಾವಯಾವಆಚರಣೆಗಳು, ಬೂದಿಯ ಸಿಂಪರಣೆ, ಬೇವಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಲೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

Langue courante
Kannada
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
India
Traduction financée par
KGJ
Transféré
3 months ago
Durée
9:13
Produit par
CCDB