ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Langue courante
Kannada
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
2 months ago
Durée
13:30
Produit par
Atul Pagar, WOTR