ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಟೊಮೇಟೊ

ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊದಲ್ಲಿನ ರೈತ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು   ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Langue courante
Kannada
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
10 months ago
Durée
11:40
Produit par
Agro-Insight