కాఫీ :ఉత్తమ పద్ధతులు స్టంపింగ్, ప్రూనింగ్

Téléchargement

కాఫీ మొక్కలని సరిగ్గా నిర్వహిస్తే, అరకొర ఆదాయం కూడా చక్కటి రాబడి అవుతుంది. కాఫీ మొక్కలని క్రమం తప్పకుండా స్టంపింగ్, ప్రూనింగ్ చేస్తే దిగుబడీ రాబడీ పెరగవచ్చు. 

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
5 months ago
Produit par
Countrywise Communication