సౌరశక్తితో అనాసపళ్ళను ఎండపెట్టడం

ఒక వారంకంటే పళ్ళను తాజాగా ఉంచలేము కాబట్టి అనాసపళ్ళు వ్యర్థమైపోతాయి. అనాస పళ్ళను ఎండబెట్టి, రైతులు వ్యర్థాలను తగ్గించి యేడాది పొడవునా మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
7 months ago
Durée
8:00
Produit par
NOGAMU