Kupanganya utandi wa magombo

Chirambo chesope cha pasi wandu asalya magombo.wane asajigala magombo mpera chakulya chalisiku lililyosye nambo wedjinji asalya mpera ipaso.Ali agoweremo magombo, ngagasunga ndawi jelewu,ligongo gangakawa konasika . Nambo ili yakomboleka kupanganya chindu chine chakusosekwa kwejinji mchiru,mpera  utandi wamagombo

Langue courante
Yao
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Transféré
7 years ago
Durée
11:45
Produit par
KENAFF, Farm Radio Trust Malawi, UNIDO Egypt, Farmers Media Uganda