Tikupenja tuvibungu twakukozgana na ntchembere za ndonda

Kupopera mankhwala nkhwakukhumba ndalama ndipo kungamazga  chara tuvibungu utu.Mwendere munda winu pamasabata yankhondi na yimoza zakwambilira ndipo mukome tuvibungu utu tose  na masumbi na mawoko .Ntchiwemi kwenderanga munda winu chifukwa para mukwendera cha muzamuwevye vakukolora  paumaliro pa vyose.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Uploaded
4 years ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO