కత్తెర త్తగులుని నిరమూలించే సహజ పద్ధతి

పొలం మీద రైతు నేస్తాలని, స్థానిక మొక్కలనీ వాడితే, కత్తెర తెగులు పురుగులని అదుపు చేసి, మీకు చక్కటి, ఆరోగ్యవంతమైన దిగుబడిని ప్రకృతే మీకు బహుమతిగా ఇస్తుంది.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
3 years ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight and FAO