ေျမပဲကုိ အေျခာက္လွန္းၿပီးသုိေလွာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ aflatoxin မႈိမက်ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေျမပဲသန္႔ေတြရဖုိ႔ဆုိတာ ေျမပဲကုိ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဂရုစုိက္ေပးရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခာက္လွန္းၿပီး သုိေလွာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ပုိၿပီးဂရုစုိက္ေပးရမွာပါ။ ဒီဗီြဒီယုိထဲမွာေတာ့ ေရာင္းေကာင္းတဲ့ ေျမပဲသန္႔ေတြ ရေအာင္ ဘယ္လုိအေျခာက္လွန္းၿပီး သုိေလွာင္ရမလဲဆုိတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

Current language
Burmese
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
Helvetas
Uploaded
3 years ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight