Tɔ̀n kùrɔbun yɛ̃ru sosibu sɔɔ

Ma tɔ̀n kùrɔbun yiigbɛnu nu nɔm̀ kɛ̃ru wa, ya ko nì somi nù kà kpĩ nù kà tìi yina.Sere kà gìsɔ, sɔ̀m yee nì nu rà yɛ̃ru baawure turisìe, kà dabiru tɔ̀n durɔba ba ràn dabì ni sɔɔ, nu kùrà màa tɔ̀n kurɔ̀bu swaa dakii nù sere ben nɔrà wisi.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
15:30
Produced by
Agro-Insight