Kulyeska wakalulu

Kuweta wakalulu mukukhumbika chakulya. Wanthu wanandi wakuweta wakalulu chifukwa wakukhumba malo ghachoko, nyengo yichoko yakupwelelera kweniso kwiza na ndalama mwaluwiro. Tupikani vyakulya vyakomira pambere mundalyeske wakalulu namachero lake. Mwantheura wakalulu wakukoleka chara na nthenda yakujula pamoyo yakwamba na tuvibungu twakusangika mumahamba ghakuzumbwa na jumi na vula. Kweniso komizga kukukamuska maji pachoko. Ivi vikovwira kuti wakalulu waleke kutupa nthumbo. Kuwapa chakulya chakugula. Chakulya chantheura chikuwapa wakalulu ma protein, nkhongono, michere  na mavitamini.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 years ago
Duration
12:40
Produced by
Songhaï Centre, DEDRAS