மண் உடைக்கும் கலப்பை: உருளும் உழவு கருவி

மண் உடைக்கும் கலப்பை என்பது, மர உருளைகளாலும், இரும்பு ஆணிகளாலும் ஆன எளிமையான கருவி. இதனை விலங்குககள் மற்றும் மனிதர்கள் கொண்டு எளிதில் இயக்க முடியும். இது எதிரெதிர் திசைகளில் இயக்கபடுவதால், மண் உலர்ந்து, காற்று உட்புகுந்து அதிகளவு நீரை சேமிக்கும் திறனைப் பெறுகின்றது

Current language
Tamil
Uploaded
1 month ago
Duration
13:35
Produced for
Access Agriculture
Produced by
Shanmuga Priya
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org