Kuthana ndi matenda a chiwawu mu tomato

Chiwawu chimayamba chifukwa cha chuku chomwe chimakhala mnthaka komanso muzotsalila za mbewu. Chuku chimenechi ndicha mtundu wa fungus. Chimafala ndi tizilombo tosawoneka ndi maso.Pakuti nthendayi imafala mwachangu, Yendelani munda wanu tsiku lililonse. Mukapeza mbewu yamatenda, chotsani magawo a matendawo kuti asafalikire ku mbewu zina.Otchani mwachotsazo. Musasakanize ndi manyowa chifukwa matenda atha kupitilira kufalikila mmunda mwanu.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
8:51
Produced by
Practical Action Nepal