Kupwelelera makola tomato

Tomato wakwamba kutchujuka usange mwakolola. Chiwemi icho mungachita kuti waleke kutchujuka, nkhulondezga nthowa izo zikuchepeska kunangika. Chisisi chakusanga tomato wapachanya kukwamba na wakuphyola. Pala wangamukola makola, tikuwa na tomato muwemi.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
6:30
Produced by
Countrywise Communication