Zyakuvwumbilila ajulu aabulongo kusumpula bulongo azyisyango

Inga mwabamba zyivwumbya kubelesya zyintu zyamucooko, zyisyango zyakayuma, mbuli bwizu, naa makuba. Kuvwumba ncuubauba. Cipati, kulagwasya kutasowa meenda, ciindi anguzu aciindi mpoona akupa mbolezi kunyika yanu akumupa butebuzi bubotu.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
11:35
Produced by
Atul Pagar, WOTR