Wore ma adanko aduane

Nnipa bebree na ɛyɛn adanko efiri sɛ ehia dabrɛ kumaa bi, ɛmerɛ ketewaabi na afei nsoɛma wo nya sika ntɛm so.Hata esrɛ a nsuo wɔ m u no ansana wo de am adanko no nadekyeɛ,Wei bɛbɔ adnko no ban afiri ayamu tuo a mmoawa nketewa wɔ tetatle ahaban afɔ soɔ bɔsuo bre anaa nsu tɔbrɛ,Ebiom,enhataye bema emu nsuo no atwe kakra. Wei bɛbɔ aboa no yafunu ho ban na ahyɛ. Sɛ ɛbɛyɛ yie, fa apɔnkoha mfeaho, kabɔmu ma empi.Afei aduane a yayam ne eserɛ akɛseɛ yɛ aduane ,aduane a yayam no yɛ deɛ aduane a yafrafra a ɛma adanko protein, ahoɔden, minerals and vitamins.

Current language
Twi
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Ghana
Uploaded
2 years ago
Duration
12:40
Produced by
Songhaï Centre, DEDRAS