Ukusombola, ukumika no kusunga impilipili

Muli ili lyashi twalasambilila pafyo twinga sombola bwino. Ukumika,Ukupatula,Noku sunga kwa mpilipili.Natubale tuloleshe pa nshita yalinga iya kusombola.Ukulingana nenshita elyo no musango wa mpilipili, kuti mwasombola panuma yamyeshi ine  nangu isano. Lelo impilipili tashipila pamo.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM